Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar 2015 gada Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

Uzmanību:

Ja esat izvēlējušies preču piegādi ar kurjerdienestu un preču pieņemšanas brīdī pamanāt iepakojuma bojājumus, nekavējoties par to informējiet kurjeru vai sūtījumu punkta darbinieku un palūdziet sastādīt iepakojuma bojājumu aktu. Ja pasūtītās preces tiek pieņemtas un sūtījuma dokumentā netiek veiktas piezīmes, tiek uzskatīts, ka sūtījums piegādāts bez bojājumiem.

Atbilstošas kvalitātes preces nevar atgriezt 14 dienu laikā, ja atgriežamās preces ir pārtikas produkti.

Mēs apņemamies samainīt nekvalitatīvas preces vai atgriezt par tām samaksāto naudu, ja preces trūkumi ir radušies pārdevēja vai ražotāja vainas dēļ un nav konstatēti pircēja radīti bojājumi.

Informācija darba dienas 8.00–17.00,

pa tālruni +371  2845 8454 vai e-pastā [email protected]

Līguma laušana. Preču apmaiņa un atgriešana

1. Pircējam ir tiesības norādot iemeslu lauzt Veikalā noslēgto preču pirkšanas-pārdošanas līgumu, informējot par to Pārdevēju rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas vai Līguma slēgšanas dienas (ja Līguma laušanas brīdī preces vēl nav piegādātas), aizpildot preču atgriešanas veidlapu, kuru var saņemt, rakstot uz e-pastu [email protected], un nosūtot to Pārdevējam uz iepriekš minēto e-pasta adresi.

2. Ja ir iesniegts rakstisks iesniegums par līguma laušanu un aizpildīta preču atgriešanas veidlapa, Pircējam ir pienākums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atgriezt preci (ja tā ir piegādāta), nosūtot to uz Pārdevēja juridisko adresi. Preču atgriešanas/nosūtīšanas izmaksas apmaksā Pircējs.

3. Pārdevējs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā Pircējam atgriež visu samaksāto naudu par Preču iegādi un piegādi. Pārdevējam ir tiesības neatgriezt Pircēja samaksāto naudu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumu, ka Preces ir nosūtītas Pārdevējam.

4. Noteikumu 1. punktā minēto iemeslu dēļ atgrieztajām Precēm ir jābūt nebojātām, ar saglabātu preces sākotnējo izskatu (nav noņemtas un bojātas etiķetes, nav noplēstas aizsargplēves utt.), ar saglabātām lietošanas īpašībām un nelietotām. Preces jāatgriež oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tika saņemtas. Obligāti jāiesniedz preces saņemšanas un citi dokumenti. Ja prece nav pilnībā nokomplektēta, ir bojāta, sajaukta vai neatbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preces, tās nemainīt un neatgriezt par preci samaksāto naudu.

5. Pircējam, kurš ir saņēmis nekvalitatīvas Preces un to fiksējis Pirkšanas-pārdošanas Noteikumu 4.9. punktā noteiktajā kārtībā, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču piegādes/izņemšanas ir tiesības vērsties pie Pārdevēja ar lūgumu:

5.1. apmainīt pret analogu atbilstošas kvalitātes preci;

5.2. samazināt Preču iegādes cenu;

5.3. vienpusēji lauzt Līgumu un atgriezt par Precēm samaksāto naudu.

6. Noteikumu 5.1. punktā minētā gadījumā Pārdevējs sedz Preču atgriešanas un analogu preču piegādes izdevumus.

7. Noteikumu 5.3. punktā minētajā gadījumā Pārdevējs atgriež Pircēja samaksāto naudu par Precēm, tostarp arī piegādes izmaksas, kā arī sedz Preču atgriešanas izdevumus.

8. Jebkurā gadījumā nauda Pircējam netiek atgriezta par tām Precēm, kuras acīmredzami ir tīši vai neuzmanības dēļ bojātas ūdens vai augstas temperatūras iedarbībā, ar asiem priekšmetiem u. tml., un Pircējs attiecīgos bojājumus nav konstatējis un fiksējis Noteikumu 4.9. punktā noteiktajā kārtībā.

9. Ja Pircējam tiek piegādātas preces, kuras tas nav pasūtījis, Pircējam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā jāinformē par to Pārdevējs, kurš apņemas par saviem līdzekļiem tās apmainīt pret pasūtītajām Precēm.

10. Gadījumos, kad Pārdevējam krājumā nav pasūtīto Preču, tas Pircējam atgriež par Precēm samaksāto naudu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preču pasūtīšanas dienas, attiecīgo informējot Pircēju par radušos situāciju.